တိုက္ခန္း / ကြန္ဒို (ေရာင္း / ငွား)

 

  တုိက္ခန္း/ကြန္ဒုိ (ေရာင္း)  
၁။ တာေမြ၊ မဂၤလာလမ္း(ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီး) (12.5'x50') 1F, BR-1 450 သိန္း
၂။ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ သုခလမ္း (15'x50')ေျမညီ 920 သိန္း
၃။ ဗုိလ္တစ္ေထာင္၊ ၄၈-လမ္း (12.5'x60') BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 980 သိန္း
၃။ တာေမြ၊ ဗညားဒလလမ္းမ (18'x70')4F, BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 850 သိန္း
၄။ တ-ညြန္႔၊ စက္ရုံလမ္းမ(ေရႊဥေဒါင္းမင္း) (25'x40')5F, HT 1200 သိန္း
၅။ ကတတ၊ ဘားလမ္း (15'x60')5F, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 1300 သိန္း
၆။ Yuzana Plaza ေအာင္သေျပလမ္း (26'x50')3F, MBR-1, BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 1350 သိန္း
၇။ စမ္းေခ်ာင္း၊ တရုတ္ေက်ာင္းလမ္း (25'x50') 3F, MBR-1, BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 1400 သိန္း
၈။ တာေမြ၊ ၁၃၅-လမ္း (15'x65')ေျမညီ, BR-3 1500 သိန္း
၉။ မ-ဒဂုံ၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမ (20'x60')ေျမညီ+ထပ္ခုိး 1500 သိန္း
၁၀။ တ-ညြန္႔၊ လမင္းသာကြန္ဒုိ (20'x40')1F, MBR-1, BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 1800 သိန္း
၁၁။ သန္လ်င္၊ Star City Condo (1100-sqft)3F, MBR-1, BR-1, Lift 1950 သိန္း
၁၂။ လွည္းတန္း၊ ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒုိ (1314-sqft)7F, MBR-1, BR-1, Ac-3, Lift (ျပင္ဆင္ျပီး) 2000 သိန္း
၁၃။ လႈိင္၊ သီရိလမ္းမ (13'x50')ေျမညီ, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 2300 သိန္း
၁၄။ တ-ညြန္႔၊ Stadium Condo (1600-sqft)2F, MBR-2, BR-1, Lift (ပစၥည္းစုံ) 2500 သိန္း
၁၅။ တာေမြ၊ က်ိဳကၠဆံအိမ္ယာ (1250-sqft)ေျမညီ, MBR-1, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 2600 သိန္း
၁၆။ တ-ညြန္႔၊ လမင္းသာကြန္ဒုိ (2000-sqft)3F, MBR-1, BR-2, Ac-3, Lift (ပစၥည္းစုံ) 3200 သိန္း
၁၇။ Yuzana Plaza ေအာင္သေျပလမ္း (13'x50') ေျမညီ+ထပ္ခိုး 3500 သိန္း
၁၈။ ဒဂုံ၊ ဗုိလ္ရာညြန္႔လမ္း (26'x70') MBR-2, BR-1, Ac-3, Lift (ပစၥည္းစုံ) 4500 သိန္း
၁၉။ ဒဂုံ၊ န၀ေဒးလမ္း (1560-sqft) MBR-1, BR-2, Ac-3, Lift (ျပင္ဆင္ျပီး) 4500 သိန္း
၂၀။ ေရႊဘုံသာလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း (12.5'x60') ေျမညီ+ထပ္ခုိး (KBZ Bank အနီး) 5800 သိန္း
၂၁။ လႈိင္၊ ေရႊဟသၤာကြန္ဒုိ (2156-sqft)5F, MBR-1, BR-3, Ac-7 (ျပင္ဆင္ျပီး) 7000 သိန္း
၂၂။ လမ္းက်ယ္လမ္းမ၊ တာေမြ (25'x75') ေျမညီ (တုိက္သစ္) 7000 သိန္း
၂၃။ Yuzana Plaza ေအာင္သေျပလမ္း (26'x50') ေျမညီ+ထပ္ခိုး 7500 သိန္း
၂၄။ ၇-မုိင္၊ ျပည္လမ္း၊ စည္ေတာ္ၾကီးကြန္ဒုိ (3375-sqft) 8F, HT 8500 သိန္း
၂၅။ Yuzana Plaza စံပယ္လမ္း (15'x50') RC-5 Shophouse 8500 သိန္း
၂၆။ အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမ၊ ဗဟန္း (21'x60') ေျမညီ (တုိက္သစ္) 9900 သိန္း
၂၇။ ဗညားဒလလမ္းမ၊ တ-ညြန္႔ (15'x85') ေျမညီ+ပထပ္ (မဂၤလာေစ်းအနီး) 10000 သိန္း
၂၈။ တာေမြ၊ ဖုိးစိန္လမ္း (2700-sqft)ေျမညီ (ေနရာေကာင္း) 13000 သိန္း
၂၉။ Yuzana Plaza ႏွင္းဆီလမ္း (28'x50') ေျမညီ+ထပ္ခိုး 14000 သိန္း
၃၀။ ဗညားဒလလမ္းမ၊ တာေမြ (18'x50') ေျမညီ (မဂၤလာေစ်းအနီး) 15000 သိန္း
၃၁။ လမ္းက်ယ္လမ္းမ၊ တာေမြ (25'x75') ေျမညီ ၂-ခန္းတြဲ (ထပ္ခိုးပါျပင္ဆင္ျပီး) 12500 သိန္း
၃၂။ သမိန္ဗရမ္းလမ္းမ၊ Boss Condo (34'x60') ေျမညီ 15500 သိန္း
  တုိက္ခန္း/ကြန္ဒုိ (ငွား)  
၁။ Yuzana Plaza ေအာင္သေျပလမ္း (26'x50') 3F, MBR-1, BR-2 4.5 သိန္း
၂။ တာေမြ၊ ၁၃၅-လမ္း (15'x65')ေျမညီ, BR-3 5.5 သိန္း
၃။ တ-ညြန္႔၊ လမင္းသာကြန္ဒုိ (20'x40')1F, MBR-1, BR-2 (ျပင္ဆင္ျပီး) 8 သိန္း
၄။ လမ္းမေတာ္၊ ၀ါးတန္းလမ္း၊ ၀င္းေရႊ၀ါကြန္ဒုိ (1400-sqft)9F, MBR-1, BR-2, Lift (ပစၥည္းစုံ) 8 သိန္း
၅။ ပုဇြန္ေတာင္၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ (20'x65')7F, MBR-1, Ac-1, Lift (အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး) 6 သိန္း
၆။ Yuzana Plaza စံပယ္လမ္း (1200-sqft)5F, MBR-1, BR-1, Ac-2, Lift (အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး) 6 သိန္း
၇။ တ-ညြန္႔၊ ေရႊဥေဒါင္းမင္းကြန္ဒုိ (25'x45') 3F, MBR-1, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 10 သိန္း
၈။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေလးေဒါင့္ကန္လမ္းမ (1250-sqft) 5F, MBR-1, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 10 သိန္း
၉။ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဆင္မလုိက္ကြန္ဒုိ (1700-sqft) 7F, MBR-1, BR-1 (ျပင္ဆင္ျပီး) 13 သိန္း
၁၀။ Yuzana Plaza ယုဇနလမ္း (30'x65')2F, MBR-1, BR-2, Ac-2 (ပစၥည္းစုံ) 12 သိန္း
၁၁။ တာေမြ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္းမ (18'x40')ေျမညီ 12 သိန္း
၁၂။ တ-ညြန္႔၊ ဗညားဒလလမ္းမ (14'x55')ေျမညီ (မဂၤလာေစ်းအနီး) 12 သိန္း
၁၃။ တ-ညြန္႔၊ သိမ္ျဖဴလမ္းမ (15'x65') ေျမညီ+ထပ္ခုိး (ျပင္ဆင္ျပီး) 15 သိန္း
၁၄။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေမလိခအိမ္ယာ (900-sqft)9F, MBR-1, BR-1, Ac-3, Lift (အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး) 15 သိန္း
၁၅။ မရမ္းကုန္း၊ ေရႊကမၻာအိမ္ယာ (1280-sqft)2F, MBR-1, BR-1, Ac-4, Lift (ပစၥည္းစုံ) 15 သိန္း
၁၆။ တ-ညြန္႔၊ လမင္းသာကြန္ဒုိ (2000-sqft)3F, MBR-1, BR-2, Ac-3, Lift (ပစၥည္းစုံ) 16 သိန္း
၁၇။ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမနုလမ္း၊ ေရႊပိေတာက္ကြန္ဒုိ (1573-sqft)6F,MBR-1,BR-2,Ac-3,Lift(အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး) 18 သိန္း
၁၈။ သန္လ်င္၊ Star City condo (1100-sqft)3F, MBR-1, BR-2, Ac-4 (ပစၥည္းစုံ) US $1500
၁၉။ တ-ညြန္႔၊ Stadium Condo (1600-sqft)2F, MBR-2, BR-1, Lift (ပစၥည္းစုံ) US $2500
၂၀။ မႏၱေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ ငုေရႊ၀ါကြန္ဒုိ (1695-sqft)4F, MBR-2, BR-1, Lift (ပစၥည္းစုံ) US $2500
၂၁။ ဒဂုံ၊ ဗုိလ္ရာညြန္႔လမ္း (26'x70') MBR-2, BR-1, Ac-3, Lift (ပစၥည္းစုံ) US $3000
၂၂။ ဒဂုံ၊ န၀ေဒးလမ္း (1560-sqft) MBR-1, BR-2, Ac-3, Lift (ျပင္ဆင္ျပီး) US $2500
၂၃။ Yuzana Plaza စံပယ္လမ္း (15'x50') RC-5 Shophouse 27 သိန္း
၂၄။ လမ္းက်ယ္လမ္းမ၊ တာေမြ (25'x75') ေျမညီ (တုိက္သစ္) 30 သိန္း
၂၅။ ၇-မုိင္၊ စည္ေတာ္ႀကီးကြန္ဒုိ (1680-sqft)7F,R/L HT, Lift 35 သိန္း
၂၆။ Yuzana Plaza ေအာင္သေျပလမ္း (25'x50') ေျမညီ+ထပ္ခုိး 25 သိန္း
၂၇။ Yuzana Plaza စံပယ္လမ္း (15'x50') RC-3 Shophouse 50 သိန္း

Contact Info

No.(A-5/106) Hnin Si Street, Near Yuzana Plaza, Tamwe Township Yangon Myanmar.

Phone: 01-8604098, 0979-5181989, 0997-5181989, 0979-7779990

Email : info@ayeyarsoe.com

 

Ads