လံုးခ်င္း / ေျမကြက္ (ေရာင္း / ငွား)

 

 

  လုံးခ်င္း/ေျမကြက္(ေရာင္း)  
၁။ တ-ဥကၠလာ၊ ၄-ရပ္ကြက္ (20'x60') BN-1 1100 သိန္း
၂။ မ-ဒဂုံ၊ ၄၄-ရပ္ကြက္ (40'x60') RC-1 1200 သိန္း
၃။ ၇-မုိင္၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းသြယ္ (40'x60') ေျမ 4900 သိန္း
၄။ တာေမြ၊ ၁၄၁-လမ္း (25'x50') BN-1 5900 သိန္း
၅။ တ-ဥကၠလာ၊ သစၥာလမ္းမ (20'x60') BN-1 5500 သိန္း
၆။ မရမ္းကုန္း၊ သာယာေအး (55'x55') RC-2 6500 သိန္း
၇။ တာေမြ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း (40'x80') ေျမ 9000 သိန္း
၈။ တာေမြ၊ ပ်ားရည္ကုန္းလမ္း (50'x60') ေျမ 10000 သိန္း
၉။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (60'x80') ေျမ 12000 သိန္း
၁၀။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ သီရိရတနာလမ္း (50'x70') RC-2 12000 သိန္း
၁၁။ ကမာရြတ္၊ ေအာင္ေျမသာစည္လမ္း (80'x80') RC-2 17000 သိန္း
၁၂။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (80'x80') ေျမ 18000 သိန္း
၁၃။ ကမာရြတ္၊ ရတနာျမိဳင္လမ္း (70'x90') RC-3 18000 သိန္း
၁၄။ အင္းယာျမိဳင္(ဂုတ္)(90'x60') ေျမ 20000 သိန္း
၁၅။ လႈိင္၊ ကန္လမ္း (70'x70') RC-2 20000 သိန္း
၁၆။ တာေမြ၊ ဗညားဒလလမ္းမ (40'x90') ေျမ 23000 သိန္း
၁၇။ ျပည္လမ္း၊ ၉-မုိင္ (50'x70') RC-2 25000 သိန္း
၁၈။ လႈိင္၊ အင္းစိန္လမ္းမ (0.225ဧက) ေျမ (သံလမ္းမွတ္တုိင္အနီး) 25000 သိန္း
၁၉။ အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမ၊ ဗဟန္း (50'x120') ေျမ 26000 သိန္း
၂၀။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (120'x80') RC-2 27000 သိန္း
၂၁။ ရန္ကင္း၊ သစၥာလမ္း (70'x80') ေျမ 27000 သိန္း
  လုံးခ်င္း/ေျမကြက္ (ငွား)  
၁။ တ-ဥကၠလာ၊ မိဂသီလမ္း (20'x60')RC-1 6 သိန္း
၂။ ဗဟန္း၊ အေနာက္မ်ဥ္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း (20'x40') BN-1 15 သိန္း
၃။ မရမး္ကုန္း၊ ေအာင္သိဒၶိေက်ာင္းလမ္း (50'x90')RC-2, MBR-3, Ac-4 12 သိန္း
၄။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္ (60'x60')RC-2, MBR-1, BR-2 15 သိန္း
၅။ အင္းစိန္၊ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ(၄)လမ္း (40'x70')RC-2, MBR-1, BR-4 18 သိန္း
၆။ ၉-မုိင္၊ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးလမ္း (50'x70')RC-2ထပ္ခြဲ, MBR-2,BR-2, Ac-5 20 သိန္း
၇။ သာေကတစက္မႈဇုံ (60'x80') ဂုိေဒါင္-၁ 25 သိန္း
၈။ တ-ဥကၠလာစက္မႈဇုံ (3000-sqft) RC-1 25 သိန္း
၉။ တ-ဥကၠလာ၊ ရတနာလမ္း (40'x60') BN-2 30 သိန္း
၁၀။ ေဘာင္ေထာ္၊ ျပည္သာယာ၊ ေဆးရုံလမ္း (37'x110')RC-2, MBR-3, Ac-5 33 သိန္း
၁၁။ ရန္ကင္း၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ ဘုိးရာဇာလမ္း (50'x100')RC-2 35 သိန္း
၁၂။ တာေမြ၊ ဖုိးစိန္လမ္းသြယ္ (6700-sqft) RC-1 35 သိန္း
၁၃။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရတနာလမ္း (40'x90') BN-2 35 သိန္း
၁၄။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (80'x80')RC-2 40 သိန္း
၁၅။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (70'x90')RC-2, MBR-4, BR-1, Ac-5 (ျပင္ဆင္ျပီး) 45 သိန္း
၁၆။ Yuzana Plaza လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (80'x80')RC-2, MBR-4, BR-1, Ac-10 (ျပင္ဆင္ျပီး) 50 သိန္း
၁၇။ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း (25'x75') RC-2 (ဘဏ္၊ စားေသာက္ဆုိင္သင့္) 45 သိန္း
၁၈။ ရန္ကင္း၊ သုခ၀တီလမ္း (50'x120')RC-1, MBR-2, BR-2, Ac-3 US $3000
၁၉။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ (ဆင္မလုိက္ေစ်းအနီး) (20'x40')RC-2, MBR-1, BR-2, Ac-3 US $3000
၂၀။ သု၀ဏၰ(၁)၊ ယင္းမာျမိဳင္လမ္း (90'x60')RC-2, MBR-4, BR-1, Ac-7 US $3500
၂၁။ ဗဟန္း၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းလမ္း (0.25ဧက)RC-1, MBR-4, Ac-7(ပစၥည္းစုံ) US $3500
၂၂။ ၉-မုိင္၊ A-1လမ္းသြယ္ (68'x52')RC-2,MBR-4, BR-1, Ac-10(ပစၥည္းစုံ) US $5000
၂၃။ ဗဟန္း၊ ဆရာစံလမ္း (80'x100')RC-2, MBR-6, BR-3, Ac-3 US $5700
၂၄။ ကမာရြတ္၊ ေအာင္ေျမသာစည္လုံးခ်င္းအိမ္ယာ (80'x80')RC-2, MBR-2, BR-2, Ph/Ac US $6000
၂၅။ လႈိင္၊ ကန္လမ္း (70'x70')RC-2, MBR-4, BR-1, Ac-7 (ပစၥည္းစုံ) US $6000
၂၆။ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမ၊ ဗဟန္း (50'x110')ေျမ US $7000
၂၇။ ျပည္လမ္းမ၊ ၆-မုိင္ခြဲ (130'x53')RC-2,MBR-1, BR-4, Ac-7(ပစၥည္းစုံ) US $8000
၂၈။ ဗဟန္း၊ မဟာစည္သာသနာ႔ရိပ္သာလမ္း (69'x100')RC-3ထပ္ခြဲ,MBR-8, BR-1, Ac-7(ပစၥည္းစုံ) US $10000
၂၉။ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဦးလူနီလမ္း (60'x80')RC-3ထပ္ခြဲ (လုပ္ငန္းရ) 50 သိန္း
၃၀။ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုံ (1.0ဧက)ေျမ (80'x220')ဂုိေဒါင္ပါ 53 သိန္း
၃၁။ ဗညားဒလလမ္းမ၊ တာေမြ (40'x90')RC-2 (လုပ္ငန္းရ) 50 သိန္း
၃၂။ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ကန္ေတာ္လမ္း (25'x50')RC-6, MBR-6 (လုပ္ငန္းရ) 45 သိန္း
၃၃။ တ-ဥကၠလာ၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း (5500-sqft) ေျမ (လုပ္ငန္းရ) 55 သိန္း
၃၄။ ျပည္လမ္းမ၊ ၇-မုိင္ခြဲ (80'x50')RC-1 (လုပ္ငန္းရ) 60 သိန္း
၃၅။ မ-ဒဂုံ၊ ပင္လုံလမ္းမ (40'x60')RC-5, MBR-8, BR-6, Ac-15 70 သိန္း
၃၆။ တ-ဥကၠလာ၊ ျမသီတာလုံးခ်င္းအိမ္ယာ (80'x80')RC-3, RC-2 70 သိန္း
၃၇။ ဒဂုံအေရွ႕ပုိင္းစက္မႈဇုံ (1.00ဧက)ေျမ (2200-sqft)(ဂုိေဒါင္-၁) 70 သိန္း
၃၈။ တာေမြ၊ ဖုိးစိန္လမ္းမ (100'x80')RC-3, MBR-11 100 သိန္း
၃၉။ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုံ(၁) (2.65ဧက)ေျမ (100'x200')(ဂုိေဒါင္-၁) 100 သိန္း
၄၀။ ဗညားဒလလမ္းမ၊ တာေမြ (80'x90')RC-2 (လုပ္ငန္းရ) 110 သိန္း
၄၁။ လႈိင္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ (120'x95')RC-2, MBR-5, BR-2 150 သိန္း
၄၂။ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုံ(၁) (85'x200')RC-2 (ဂုိေဒါင္-၁) 120 သိန္း
၄၃။ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမ၊ ဗဟန္း (80'x120') RC-2 US $17000
၄၄။ ဗညားဒလလမ္းမ၊ တာေမြ (90'x90') RC-2, MBR-2, BR-2, Ph/Ac 160 သိန္း
၄၅။ ကန္ေတာ္ေလး၊ ၉၄-လမ္း (25'x50') RC-9, Lift 200 သိန္း

Contact Info

No.(A-5/106) Hnin Si Street, Near Yuzana Plaza, Tamwe Township Yangon Myanmar.

Phone: 01-8604098, 0979-5181989, 0997-5181989, 0979-7779990

Email : info@ayeyarsoe.com

 

Ads